با Firejail در مقابل آسیب پذیری های برنامه ها در لینوکس محفوظ تر بمانید!

در سیستم های مبتنی بر لینوکس دسترسی های حداقلی برای محافظت از منابع روی Filesystem تعریف شده اند. مانند «صاحب» یا «گروه» فایل و یا نوع دسترسی صاحب به فایل که مثلا می تواند «فقط خواندنی» باشد. ولی در بعضی شرایط این سطح دسترسی ها کافی نیستند. مثلا اگر توجه کرده باشید برنامه هایی که […]